6zdhh srhyb kb54r 5t9te 8efzf 88e6y y3e28 ren24 sa5i4 hbihz re525 9z3er h3ern d6yst i8tbf ikizz 7b423 t2ih5 4ss87 7a4rs h3n55 Xây dựng khóa học online nên bao gồm những gì? |

Xây dựng khóa học online nên bao gồm những gì?

2022.01.18 07:21 thuyows Xây dựng khóa học online nên bao gồm những gì?

Làm cách nào để tiếp cận việc phát triển và tạo khóa học trực tuyến của riêng tôi? Đây có lẽ là câu hỏi mà nhiều lập trình viên luôn thắc mắc và tìm kiếm. Vậy một khóa học trực tuyến cần những gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!
Tổng quan nội dung chi tiết
Bạn đã nghe nói về Xem trước nội dung sâu chưa? Đây là tài liệu truyền thông đầu tiên được tạo ra với sự hợp tác của các chuyên gia chuyên đề. Nó cho phép chuyển một lượng lớn văn bản thành các đoạn văn bản "nhỏ" - phù hợp với mục tiêu của khóa học. Tài liệu chi tiết này giúp ID xác định phạm vi khóa học.
Tùy thuộc vào nội dung khóa học trên phần mềm dạy học trực tuyến mới, có thể mất khoảng 5 ngày để lập một kế hoạch chi tiết. Các ghi chú được tạo ra trong cuộc họp đầu tiên bạn có với tất cả các bên liên quan là lý tưởng để tạo nội dung cho khóa học của bạn vì mục đích của bản thiết kế là cung cấp tất cả thông tin về nội dung khóa học, được chia nhỏ thành các mô-đun, bài học và chủ đề để thiết kế một khóa học . .
Kế hoạch thiết kế khóa học
Kế hoạch thiết kế bài giảng bao gồm các nội dung sau:
Phần giới thiệu (tổng quan về dự án, đối tượng mục tiêu và mục đích) là tài liệu hoàn hảo để bao gồm tất cả các yếu tố của việc xây dựng khóa học trực tuyến. Phần này bao gồm mọi thứ bạn biết về học sinh của mình: khả năng, sở thích và mức độ thành tích hiện tại của chúng. Viết ra các câu đơn giản, mục tiêu bài học và mục tiêu học tập của bạn, bởi vì phần quan trọng nhất của phần giới thiệu này là xác định khoảng cách hiệu suất và tổ chức nội dung của bạn bằng cách sử dụng định dạng này.
Cấu trúc khóa học (mô tả, đề cương khóa học, sơ đồ khóa học, số lượng màn hình ước tính và thời gian tiếp xúc với người học trong khóa học): sử dụng các chủ đề này để tổ chức khóa học của bạn và đảm bảo bạn biết nội dung của từng phần. Phép phân loại được minh họa rõ nhất như sau:
- Khóa học
- Mô-đun (nhóm khóa học)
Bài học (mục tiêu học tập cuối cùng)
- Chủ đề (Hỗ trợ các Mục tiêu Học tập)
Chiến lược xây dựng website học trực tuyến
Đây là cách tiếp cận tổng thể cho khóa học, kịch bản và kế hoạch tài liệu bổ sung. Điều này bao gồm chiến lược thiết kế cho mỗi mô-đun, bài học (mục tiêu học tập cuối cùng), chủ đề (mục tiêu học tập), mô tả, chiến lược hướng dẫn, chiến lược đánh giá, tài liệu tham khảo và nội dung tổng quan.
Mục tiêu học tập cuối cùng xác định "kiến thức mang đi". Mục tiêu học tập bổ sung mô tả "kỹ năng thực hiện". Bạn sẽ sử dụng những công cụ nào để quản lý và cung cấp khóa học? Liên hệ với bộ phận CNTT của công ty bạn để xác định các tài nguyên có sẵn để sử dụng làm công cụ phân phối và quản trị cho khóa học của bạn.
Hiểu mục tiêu học tập
Mục tiêu học tập xác định kiến ​​thức, kỹ năng và thái độ mà người học của bạn sẽ có được vào cuối khóa học. Mục tiêu Học tập Cuối cùng là các mục tiêu của BÀI HỌC và là một tuyên bố về kỳ vọng của người thiết kế khóa học liên quan đến hiệu suất của Người học khi kết thúc một học phần cụ thể.
Trình bày các mô-đun
Phần giới thiệu mô-đun có thể bao gồm hai màn hình:
Màn hình đầu tiên cung cấp tổng quan ngắn gọn về tập hợp và mô tả ngắn gọn về những gì người học sẽ học, và màn hình thứ hai liệt kê các mục tiêu của khóa học. Một ý tưởng tốt để bắt đầu một mô-đun là sử dụng một câu chuyện hoặc một mô-đun thực tế để phác thảo các vấn đề sẽ được đề cập trong mô-đun.
Màn hình thứ hai là menu mô-đun - Menu mô-đun cung cấp danh sách các tùy chọn bao gồm các bài học mô-đun, tóm tắt mô-đun và kiểm tra kiến ​​thức đầy đủ. Cung cấp điều hướng khóa học giúp người học giữ "nền tảng" trong toàn bộ, vì vậy họ có thể theo dõi tiến trình của mình tốt hơn.
Bài học khi tạo một khóa học trực tuyến
Các bài học có chủ đề tương ứng với mục tiêu học tập. Mỗi bài dạy hai hoặc nhiều mục tiêu liên quan. Các bài học được xây dựng và liên kết với nhau để người học hiểu rõ hơn về các bài học tiếp theo.
Bắt đầu bằng cách trình bày mục tiêu. Sau đó đưa ra các ví dụ về ứng dụng của nó. Cuối cùng, yêu cầu người học áp dụng một cách không chính thức việc học của họ thông qua các câu hỏi thực hành và thực hành. Các bài tập thực hành trên website bán khóa học online này có thể bao gồm từ ghi nhãn sơ đồ kỹ thuật đến trả lời các câu hỏi dựa trên tình huống. Thêm một bài kiểm tra chính thức ngay sau buổi học để đảm bảo việc học đã diễn ra.
submitted by thuyows to Promotiverse [link] [comments]


2022.01.18 07:21 fuccawf Male, 22, Looking for somebody to talk to

Nothing off limits just want to talk, preferably someone to build on and turn into a long term friendship,19-30 in age ideally, but if you’re 18 or 31 feel free. Ask me questions, tell me all about yourself, tell me a secret, whatever you feel like.
submitted by fuccawf to MakeNewFriendsHere [link] [comments]


2022.01.18 07:21 overseashighway1 Answers: 7-Mile Travelers (Post - 5days ago)

Answers: 7-Mile Travelers (Post - 5days ago) submitted by overseashighway1 to floridakeys [link] [comments]


2022.01.18 07:21 International_Band72 100% sure my wife’s boyfriend would kick me out of the house if he checks my account today

100% sure my wife’s boyfriend would kick me out of the house if he checks my account today submitted by International_Band72 to wallstreetbets [link] [comments]


2022.01.18 07:21 ButterscotchLevel [Asia|PC|18+] Pub & Chill

[18+] Well, just looking for someone to play some pub and chill games, okay with NA & EU server, ping doesn't really matter. Main: Loba|Ash|Octane
My usual playtime will be around 9.30 pm GMT +8 (Malaysia Time). Following are some time conversions. PST: 11am GMT+0: 1.30pm
submitted by ButterscotchLevel to ApexLFG [link] [comments]


2022.01.18 07:21 Due-Percentage69 You shall not pass coz you know nothing

You shall not pass coz you know nothing submitted by Due-Percentage69 to freefolk [link] [comments]


2022.01.18 07:20 a_bit_of_moss The cognitive science of genre

Would anyone happen to have any links to studies that explore the cognitive science behind genre categories and their distinctive features - by which I mean the genre categories of fiction films, books, etc? Thanks!
submitted by a_bit_of_moss to cogsci [link] [comments]


2022.01.18 07:20 ScottishMike Arguing with anti-vaxxers is like playing chess with a pigeon.

Arguing with anti-vaxxers is like playing chess with a pigeon. submitted by ScottishMike to vaxxhappened [link] [comments]


2022.01.18 07:20 dororohhya How did I fuck up the lemon tart this badly

How did I fuck up the lemon tart this badly submitted by dororohhya to DessertPerson [link] [comments]


2022.01.18 07:20 zimolpyianr That's neat.

That's neat. submitted by zimolpyianr to mildlyinteresting [link] [comments]


2022.01.18 07:20 failed_evolution Ten richest men double their fortunes in pandemic while incomes of 99 percent of humanity fall | Oxfam International

submitted by failed_evolution to antiwork [link] [comments]


2022.01.18 07:20 kerray Obvykle se musíme chovat tak, jako kdyby byla naše přesvědčení pravdivá, protože jinak by nás paralyzovala nejistota a nerozhodnost. Ale lidé, kteří jsou vysoce intelektuálně pokorní, mají na paměti, že ať už věří čemukoli, mohou se mýlit, a proto možná budou muset své názory časem přehodnotit.

Obvykle se musíme chovat tak, jako kdyby byla naše přesvědčení pravdivá, protože jinak by nás paralyzovala nejistota a nerozhodnost. Ale lidé, kteří jsou vysoce intelektuálně pokorní, mají na paměti, že ať už věří čemukoli, mohou se mýlit, a proto možná budou muset své názory časem přehodnotit. submitted by kerray to cesky [link] [comments]


2022.01.18 07:20 SarcasticJerk98 I don't have any idea for title.

I don't have any idea for title. submitted by SarcasticJerk98 to indiameme [link] [comments]


2022.01.18 07:20 InstanceFar6082 Results from 3months of strict OMAD+extended fasting

SW: 117kg, HEIGHT: around 186cm, M19
CW: 90.3kg
GW: 82kg
I've been doing OMAD + Extended Fasting for 3 months with a lot of success. To date I've lost about 27 kgs (from 117kg to 90kg). I am looking to go down to 82. When doing OMAD my calorie in take I would say was probably around 1200, something like that, certainly not more. Doing OMAD is easy enough after getting used to it but what lead me to 90 kg was extended fasting, (every 2weeks or so I did a 4 day fast).
What I've found interesting is that though I eat bread every day, usually rye bread, my hunger wasn't insatiable, it was not hard to bear at all actually and I did not really notice it. I did not see any regain in terms of water weight either unless I ate white bread, but even when I did so the weight would go back to normal after a day. I did not drink coffee at all for 3 months until about a week ago, that was not hard to deal with as I didn't use coffee for energy, it was just cause I liked it.
I've also found that after doing OMAD for 3 months my discipline and self-control is much stronger. I do not feel the need to eat unhealthy things, to overeat.
I am still doing OMAD but as of a week ago I've started doing it to the extent of eating whatever I want that is not high in calories and staying under 1600 calories a day, drinking coffee with sugamilk. This is more or less just maintaining it.
Now my goal is to fast 2-3 days a week until I reach 82, I estimate I'll be there in about a month. After that it will be simply about maintaining it.
submitted by InstanceFar6082 to fasting [link] [comments]


2022.01.18 07:20 Forsaken-Garage-676 ITAP of stone chariot

ITAP of stone chariot submitted by Forsaken-Garage-676 to itookapicture [link] [comments]


2022.01.18 07:20 beastboi27 What could the story be in Scream 6?? Here's what I came up with

I wonder where it will be set and what would the motive be in the next one?? I think it would be cool if they did a storyline similar to Scream 3 and have it be on the set of the STAB requel movie and Kirby could work on set as a producer or something and Mindy could get a job working on the movie as well.
Since Sam's big secret is not a secret anymore and the whole world knows, I think it could make her a bigger target. The motive would be what we thought the motive was for Scream 5 and one of the killers could be the child of Cotton Weary. I also think it's a good idea to finally have three killers. I was thinking, what if the third killer happens to be a wanted serial killer, unknown to the rest of the characters or even Ghostface?? He/She decides it would be cool to join in on the murder spree and could kill one of the Ghostface killers.
submitted by beastboi27 to Scream [link] [comments]


2022.01.18 07:20 ventseslav8 Usually fail

I usually fail at this point. Alone at home and feeling not so good. Any advice is welcome. Thank You!
submitted by ventseslav8 to NoFap [link] [comments]


2022.01.18 07:20 Result_Strange Best Investing Structure - Individual vs. Company vs. Trust

Hi all,
I was wondering if anybody had any knowledge/tips on the best structure for minimising tax through the use of a company or trust for my portfolio.
For context, I'm in my mid twenties, first year of full time work on $60k p.a. but anticipate this will quickly move to $100k and with the industry I'm in, eventually much higher into my 30s. My portfolio is currently worth about $50k (no debt) but growing quickly as I live frugally and plan to continue with heavy contributions. All gains from my portfolio will be reinvested for the foreseeable future.
I was wondering if anybody had some experience/advice on the following:

I track my finances closely, try to collect a lot of data on my spending and portfolio (I did my Bachelors in Applied Mathematics and Statistics so I feel blind if I don't keep thorough data). The point being, I'm happy to research and implement complex structures that might be a pain to set up or take some work to maintain if they provide some benefit, as I'm conscious of the large returns that marginal benefits can provide over time.
Thanks all in advance!
submitted by Result_Strange to fiaustralia [link] [comments]


2022.01.18 07:20 Earthwork-Support Tournament XXI results!

Tournament XXI results! submitted by Earthwork-Support to FortsGame [link] [comments]


2022.01.18 07:20 crytoloover Stay safe in the crypto market with CRO coin BTC sand and cos #crypto #crocoin #cos #btc

Stay safe in the crypto market with CRO coin BTC sand and cos #crypto #crocoin #cos #btc submitted by crytoloover to coinmarketbag [link] [comments]


2022.01.18 07:20 Linked_Punk unfortunately it is true

unfortunately it is true submitted by Linked_Punk to ProgrammerHumor [link] [comments]


2022.01.18 07:20 Jem-ify whos the best at holding advantage?

title
submitted by Jem-ify to CrazyHand [link] [comments]


2022.01.18 07:20 prawnbiryani #unsplashcats #cute #adorable #kittens #cats #followformore

#unsplashcats #cute #adorable #kittens #cats #followformore submitted by prawnbiryani to unsplashcats [link] [comments]


2022.01.18 07:20 oar_xf 150 crore mein se ek Djokovich ko vii lagwaa daange

150 crore mein se ek Djokovich ko vii lagwaa daange submitted by oar_xf to IndianDankMemes [link] [comments]


2022.01.18 07:20 TweetArchiveBot Sihle Ngobese: Why is their being “black” a focus at all?🤔 You think they vote or think a certain because they are “black”? As I said, be careful of what you say when you likely haven’t thought it through.

Sihle Ngobese: Why is their being “black” a focus at all?🤔 You think they vote or think a certain because they are “black”? As I said, be careful of what you say when you likely haven’t thought it through. submitted by TweetArchiveBot to LibertyRSA [link] [comments]


http://drema63.ru